Komisja Etyki i Bioetyki UKSW

Komisja Etyki i Bioetyki UKSW została powołana przez Rektora UKSW na mocy zarządzenia nr 56/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku i jest umiejscowiona  przy Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Celem Komisji jest nadzór nad zachowaniem standardów etycznych (w tym bioetycznych) w badaniach naukowych prowadzonych przez Uniwersytet. Komisja opiniuje również wnioski badaczy spoza UKSW. Komisja wydając opinię kieruje się regulacjami prawnymi ustawodawstwa krajowego oraz uniwersalnymi standardami etyki badan naukowych.

Z zakresu działania Komisji wyłaczone sa kompetencje zastrzeżone dla komisji, o których mowa:
a) w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. Nr 47, poz. 480);
b) w rozporzadzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie
Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doswiadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych
komisji etycznych do spraw doswiadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 153, poz. 1275)

Komisja Etyki i Bioetyki UKSW jest instancją pierwszego stopnia. Od opinii Komisji przysługuje prawo odwołania się do Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki UKSW.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach