Wnioski i oświadczenia

ZE WZGLĘDU NA ZAKOŃCZENIE KADENCJI KEiB UPRZEJMIE PROSIMY O NIENADSYŁANIE WNIOSKÓW. ICH PRZYJMOWANIE SEKRETARIAT KOMISJI WZNOWI PO MIANOWANIU NOWEGO SKŁADU KOMISJI

Aby uzyskać opinię Komisji Etyki i Bioetyki UKSW dotyczącą dopuszczalności badań naukowych należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami, o których mowa we wniosku oraz formularz świadomej zgody.

I etap: wniosek kierujemy pocztą elektroniczną na adres: komisjaetykiibioetyki@uksw.edu.pl

II etap: wniosek, który został zaakceptowany przez sekretarza Komisji należy złożyć podpisany w formie papierowej w biurze Komisji 

Wnioski są przyjmowane we wtorki w godz: 12.30 -13.45 i środy 11.30 - 13.00 
ze względu na zakończenie kadencji KEiB praca sekretariatu jest zawieszona

 

w siedzibie DIGNITAS Centrum Eyki Stosowanej i Bioetyki

Kampus im. Ryszarda Rumianka

ul . Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

bud. 19., pokój 1901

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wyrażenie opinii o projekcie badań naukowych

Formularz Świadomej Zgody na udział w badaniach (informacja przekazywana badanym powinna być zrozumiała, uwzględniać uciążliwość badań dla probantów: bolesność czy czasochłonność zabiegów, dodatkowe wymagania) i ewentualne korzyści (np. wiedza co wlasnego stanu zdrowia czy profilu psychologicznego)

Formularz Zgody na udział w badaniach osoby małoletniej (informacja przekazywana badanym powinna być zrozumiała, uwzględniać uciążliwość badań dla probantów: bolesność czy czasochłonność zabiegów, dodatkowe wymagania) i ewentualne korzyści (np. wiedza co własnego stanu zdrowia czy profilu psychologicznego) i podana w sposób adekwatny do wieku badanego)

Oświadczenie w sprawie udziału w badaniach osoby małoletniej 

WAŻNE!

Prosimy wypełniać wnioski elektronicznie, celem zachowania przejrzystości dokumentów. Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w siedzibie Komisji przy zachowaniu oryginału podpisu osoby wnioskującej. Jednocześnie wnioskujący jest zobowiązany do nadesłania kompletu wypełnionych dokumentów w formie elektronicznej, nie później jednak niż na 7 dni roboczych* od planowanej daty posiedzenia Komisji. Wnioski, które nie zostaną nadesłane przez wnioskodawcę w formie elektronicznej nie będą rozpatrywane.

*Posiedzenia Komisji odbywają się zasadniczo raz w miesiącu, termin jest publikowany na stronie Komisji.

Wzór formularza świadomej zgody wypełnia wyłącznie badacz i dołącza do dokumentacji przed realizacją badania - (służy on wyłącznie do celów dokumentacyjnych Komisji). Natomiast ten sam formularz wypełniony przez osoby badane bezpośrednio przed realizacją badania lub przez rodziców w przypadku badań z udziałem osób małoletnich, badacz zobowiązany jest do przechowywania w dokumentacji własnej projektu.

 

Informacja o opłacie za wydanie opinii:

Zgodnie z par. 9 pkt. 2 Rektor UKSW ustalił wysokość opłaty wnoszonej przez wnioskodawców spoza UKSW.

Od dnia 24 kwietnia 2017 wynosi ona 1300 pln brutto.

Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy pod numerem: Bank Zachodni WBK 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629 (nastąpiła zmiana numeru) podając w dowodzie wpłaty następujący tytuł: "Opinia Komisji Etyki i Bioetyki UKSW". Dowód wpłaty należy dołączyć do dokumentacji projektu badań  przed planowanym posiedzeniem Komisji.

Jeśli Wnioskodawca wymaga wystawienia faktury pro forma powinien zwrócić się z wnioskiem do sekretarza KEiB razem z przesłaniem dokumentów w wersji elektronicznej.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach