Wznowienie pracy Komisji Etyki i Bioetyki w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Wnioskodawcy,

trwają wybory na członków Komisji Etyki i Bioetyki na kadencję 2016 - 2020.

Do czasu ukonstytuowania się Komisji informacji będzie udzialać sekretariat Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej:

22 56 96 801 Czytaj więcej»

WAŻNE! Zmiany w formularzu świadomej zgody, dodatkowe formularze z udziałem osób małoletnich

2015-05-27
Europe/Warsaw

Szanowni Państwo,

zapraszam do korzystania z przygotowanych przez Komisję Etyki i Bioetyki UKSW dokumentów do badań z udziałem osób małoletnich. 

Oświadczenie w sprawie udziału osoby małoletniej w badaniach

Formularz zgody osoby małoletniej na udział w badaniach

W przypadku osób małoletnich do 16 roku życia zgodę na badania wyrażają w ich imieniu przedstawiciele ustawowi, którymi są rodzice lub opiekunowie małoletniego, którzy wypełniają "oświadczenie w sprawie udziału osoby małoletniej w badaniach".

W przypadku osób małoletnich od 16 - 18 roku życia istnieje potrzeba wyrażenia tzw. zgody równoległej. Zgodę wydają zarówno osoby niepełnoletnie wypełniając "formularz zgody osoby małoletniej na udział w badaniach" oraz ich przedstawiciele ustawowi, którzy wypełniają "oświadczenie w sprawie udziału osoby małoletniej w badaniach".

Uprzejmie proszę także o zapoznanie się z nową wersją formularza świadomej zgody. Formularz został poszerzony o szczegółowy opis badania, w którym należy przedstawić przebieg badania z uwględnieniem narzędzi badawczych wykorzystywanych na poszczególnych etapach jego realizacji.

Z poważaniem

Karolina Smoderek

Sekretarz Komisji Etyki i Bioetyki UKSW

Czytaj więcej»

Harmonogram pracy Komisji w roku akademickim 2015/2016

Szanowni Państwo,

posiedzenia Komisji Etyki i Bioetyki UKSW odbywają się każdorazowo w drugą środę miesiąca o godz. 10.30 w sali 305 bud. 23. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy harmonogram posiedzeń Komisji na najbliższy rok akademicki. Przypominamy, że wnioski należy składać elektronicznie z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych.    Czytaj więcej»

Wysokość opłat dla wnioskodawców spoza UKSW

Szanowni Państwo,

zgodnie z par. 9 ust. 2 regulaminu Komisji Etyki i Bioetyki UKSW od wnioskodawców zewnętrznych pobierana jest opłata w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, ustalonego przepisami powszechnie obowiązującymi na dany rok kalendarzowy, płatne na rachunek bankowy UKSW. Ponadto na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wniesienia opłaty administracyjnej, związanej ze zwrotem kosztów postępowania w wysokości ustalonej przez przewodniczącego Komisji i ogłoszonej na stronie internetowej Centrum na dany rok kalendarzowy.

Opłaty na rok 2016 wynoszą:

1. Opłata za wydanie opinii - 925,00 PLN

2. Opłata administracyjna związana ze zwrotem kosztów postępowania - 50,00 PLN

3. Recenzja niezależnego eksperta: 246,00 PLN

Czytaj więcej»

Opata administracyjna z tytułu zwrotu kosztów postępowania dla wnioskodawców z UKSW

Szanowni Państwo,

zgodnie z par. 9 ust. 1 regulaminu Komisji Etyki i Bioetyki UKSW za wnioski od studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych UKSW pobierana będzie opłata administracyjna związana ze zwrotem kosztów postępowania. Opłatę należy wnosić na konto Komisji, w tytule wpisując "Zwrot kosztow postępowania". Wysokość opłaty administracyjnej ustala przewodniczący Komisji na dany rok kalendarzowy.

Wysokość opłaty administracyjnej jest stała i wynosi: Czytaj więcej»

Nowy regulamin Komisji Etyki i Bioetyki

Szanowni Państwo,

Scalony regulamin Komisji Etyki i Bioetyki oraz Odwoławczej Komisji Etyki i Biooetyki jest już dostępny na stronie internetowej. Regulamin jest dostępny w zakładce "Regulamin" Komisji Etyki i Bioetyki oraz odpowiednio Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki.

Z poważaniem.

Karolina Smoderek

Sekretarz Komisji Etyki i Bioetyki UKSW

Powołanie Komisji Etyki i Bioetyki UKSW

Szanowni Państwo, Pracownicy Naukowi, Badacze i Studenci!

Decyzją Rektora UKSW z dnia 10 sierpnia 2012 r. (zarządzenie nr 56/2012r.) została powołana:

Komisja Etyki i Bioetyki UKSW.

Celem Komisji jest nadzór nad zachowaniem standardów etycznych i bioetycznych w badaniach naukowych prowadzonych przez Uniwersytet.

Komisja Etyki i Bioetyki UKSW opiniuje dopuszczanie badań naukowych prowadzonych przez pracowników, badaczy i studentów z UKSW oraz spoza UKSW.

W zakres badań wymagających zaopiniowania wchodzą: Czytaj więcej»

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach